تاثیر ازون در غیرفعالسازي ویروسهاي منتقله از هواي محیطهاي
داخلی با رویکرد به ویروس 19-COVID :یک مطالعه مروري نظاممند

زمینه و هدف: امروزه پاندمی 19-COVID به یک معضل جهـانی تبـدیل شـده اسـت و بـه منظور پیشـگیري از آن بایـد
روشهاي نوینی بهکار گرفته شود. ویروس این بیماري بسیار واگیردار است و عمدتا از طریق هوا منتقـل میشـود. ازون
یک ماده اکسیدکننده قوي است که میتواند بهمنظور غیرفعال کردن طیف وسیعی از ویروسها که ممکن است در برابـر
سایر ضدعفونیکنندهها مقاوم باشـند، اسـتفاده شـود. هـدف از ایـن مطالعـه، بررسـی مـروري کـاربرد و تـاثیر ازون در
غیرفعالکردن ویروسهاي محیطهاي بسته بود.
روش بررسـی: بـهمنظور جسـتجوي مقـالات از لغـات کلیـدي ماننـد ازون، ویـروس و هـوا در پایگاههـاي اطلاعـاتی
PUBMED و Scopus استفاده شد. جستجوي مقالات از سال 2010 تا 2021 صورت گرفت. در نتیجـه جسـتجو تعـداد
57 مقاله در این زمینه انتخاب گردید و از محتوا و نتایج آنها در این مطالعه مروري استفاده شد.
یافته ها: این مطالعه مروري نشان داد که ازون بهطور موفقیت آمیزي با هدف پیشگیري از چندین بیماري ویروسـی ماننـد
19-COVED استفاده شده اسـت. افزون بـراین، برخـی از ویروسهـا ماننـد کروناویروسهـا حـاوي گروههـاي عـاملی
سولفیدریل حاوي سیستیین و تریپتوفان هستند که با گـاز ازون واکـنش بهتـري نشـان میدهنـد. عطسـه فـرد مبـتلا بـه
19-COVED ممکن است منجر بـه تشـکیل 40000 قطـره در هـوا شـود. ایـن قطـرات میتواننـد پـیش از سـقوط بـه
نزدیکترین سطح تا فاصله دو متري منتقل شوند و همچنین ممکن است 30 ساعت در هوا باقی بمانند.
نتیجهگیري: استفاده از گاز ازون کاربردهاي بالقوه زیادي در غیرفعال کردن ویروسها در فضـاهاي محصـور آلـوده دارد. بـا
توجه به اهمیت آئروسلهاي حاوي ویـروس در انتقـال 19-COVED ،ازون میتوانـد روشـی امیدوارکننـده در پیشـگیري از
این بیماري باشد. میزان غیرفعال شدن ویروسها توسط گاز ازون به غلظت گاز، زمان تماس، دما، رطوبـت و نـوع ویـروس
بستگی دارد. بهطورکلی، بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه کـاربرد گـاز ازون را در پیشـگیري از شـیوع بیماريهـاي
ویروسی مثل 19-COVED را نشان داد. همچنین در بهکار بردن این گاز اقدامات و احتیاطهاي ایمنی لازم توصیه میشود.
کلمات کلیدي: کوید 19 ،ضدعفونیکننده، ازون، غیرفعالسازي ویروس.

سازمان جهانی بهداشت (WHO (گزارش داده است که
در محیطهاي داخلی، بیماريهاي ویروسی میتوانند از راه هوا توسط

آئروسل منتقل شوند و در مدت زمان کوتاهی منجر به شیوع و
هاي منتقل شده از 3 -1 انتقال ویروس گسترش بیماري میان افراد شوند.
هوا به فرد از سه طریق رخ میدهد که شامل 1 -تماس مستقیم یا
غیرمستقیم با ترشحات عفونی افراد آلوده، 2 -تماس قطرات حاوي
مقدمه

تاثیر ازون در غیرفعالسازي ویروسهاي منتقله از هواي محیطهاي داخلی با رویکرد به ویروس 19-COVID 83

ویروس با دستگاه تنفسی فوقانی و 3 -استنشاق آئروسلهاي حاوي
اولین مورد در ارتباط با 4 ویروس به دستگاه تنفسی فوقانی میباشد.
در آن 5 توانایی زنده ماندن ویروس در هوا در دهه 1960 گزارش شد.
دهه محققین نتایج بسیار جالبی را در مورد رفتار ویروس در هوا و
پتانسیل انتقال ویروس گزارش دادند. یک عطسه عفونی ممکن است
منجر به تشکیل 40000 قطره در هوا شود و در لحظه خروج از دهان
و بینی فرد این قطرات میتوانند پیش از سقوط تقریبا تا m 2 به
نزدیکترین سطح انتقال یابند. همچنین این قطرات ممکن است تبخیر
شوند و در نتیجه این تبخیر، تنها هسته قطرات باقی بماند که میتوانند
تا 30 ساعت در هوا بمانند و منجر به عفونتهاي دستگاه تنفسی
بلافاصله پس از آزاد شدن این قطرات، بخش مایع آن 6 تحتانی شوند.
شروع به تبخیر شدن میکند و برخی از قطرات آنقدر کوچک می
شوند که انتقال توسط جریان هوا بیشتر از نیروي جاذبه بر روي آنها
این قطرات کوچک به راحتی در هوا حرکت میکنند 7 تأثیر میگذارد.
در 1 و میتوانند دهها متر دورتر از محل خروجشان جابهجا شوند.
حضور مقاومت هوا، ذرات با جرم کم یا حرکت براونی را از خود
نشان میدهند و یا از الگوي جریان آشفته هوا پیروي میکنند. براي
قطرات حاوي ویروس، مرز بین این دو رفتار به اندازه آئروسل
عطسه و سرفه منجر به تولید ذرات معلق در هوا در 8 بستگی دارد.
محدوده 1 تا 500 میکرون میشود. در هنگام عطسه یا سرفه، قطرات
حامل ویروس، که قطر آنها معمولاً بیش از 5 میکرون است، از
دستگاه تنفسی خارج شده و بهطور مستقیم بر روي افراد آسیبپذیر
تأثیر میگذارد. یک فرد آسیبپذیر میتواند ذرات کوچک آئروسل را
که براي ماندن در هوا به اندازه کافی ریز هستند (کوچکتر از 5
آئروسلهاي حاوي ویروس با اندازه کمتر 9 میکرون) را استنشاق کند.
پایداري چنین 10 از 2 میکرون بیشتر از خود ویروس عفونی هستند.
ویروسهایی در هوا به عوامل مختلفی از جمله دما و رطوبت نسبی
مرتبط است و همچنین غلظت ویروس تحت تأثیر نوع ویروس،
حضور 11 میزان تهویه، ماهیت منابع و فاصله آنها از منابع است.
ویروسها در آئروسلها پتانسیل انتقال از طریق هوا را نشان میدهد،
اگرچه در بسیاري از مطالعات فقط مقدار RNA ویروسی اندازگیري
معمولاً مقادیر قابلتوجهی از قطرات تنفسی در مواقع 12 شده است.
صحبت کردن دفع میشود. مکالمه 10 دقیقهاي با یک فرد آلوده
بیماريهاي ویروسی متعددي از 9 میتواند 6000 قطره تولید کند.
در طی یک دوره آموزش نظامی، افزایش 13 طریق هوا منتقل میشوند.
موارد عفونتهاي آدنوویروسی رخ داد که با افزایش تشخیص
هایی 12 همچنین، گزارش فیلترهاي هواي PCR مثبت همراه بود.
همبستگی میان میزان شیوع بیماري و میزان تهویه نشان دادند که با
در گزارشی دیگر، 12 تهویه بیشتر هوا بیماريهاي تنفسی کمتر میشود.
انتقال عفونتهاي ویروسی ناشی از ویروس شبه نورواك از طریق
سرخک یکی از واگیرترین 1 هوا در میان کودکان مدارس مشاهده شد.
بیماريهاي ویروسی در انسان است که براي مدتهاست با انتقال
مطالعات مختلفی بر روي 12 قطرات از راه هوا در ارتباط بوده است.
شناسایی و سنجش ویروسهاي آنفلوانزاي موجود در قطرات خارج
شده از طریق تنفس، عطسه و سرفه افراد آلوده متمرکز شدهاند. در
مطالعهاي ماده ژنتیکی (RNA (ویروس آنفلوانزا در هوا تا m 7/3
دورتر از افراد مبتلا با حداکثر RNA ویروسی موجود در قطرات هوا
Coleman و همکاران اولین شناسایی و کمیسازي 12 شناسایی شد.
ویروس آنفلوانزاي منتقل شده در هوا را در یک مدرسه ابتدایی انجام
دادند و نتایج مطالعه آنها نشان داد که ویروس آنفلوانزاي A منتقل
شده از هوا پتانسیل گسترش در مدارس را در طول فصل آنفلوانزا
دارد. ماده ژنتیکی (RNA (ویروس آنفلوانزا در قطرات گردآوري شده
Lindsley و 6 از بیماران آلوده هنگام سرفه و تنفس یافت شده است.
همکاران گزارش دادند که هفت نفر از 17 بیمار مبتلا به آنفلوانزا تا
1000 ویروس آنفلوانزاي زنده را در طول 30 دقیقه تنفس منتشر
کردند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که تولید آئروسل هاي حاوي
ویروس آنفلوانزاي زنده در بین افراد آلوده معمول بود و عمل تنفس
Xie 14 ذرات عفونی معلق بیشتري را نسبت به سرفه کردن تولید کرد.
و همکارانش همچنین از وجود ذرات حاوي ویروس تنفسی در
تنفس بازدم بیماران و در هواي نمونهگیري شده در مراکز درمانی خبر
ها توانایی زنده ماندن در ذرات آئروسل را براي 15 کروناویروس دادند.
مدت طولانی دارند. بهعنوان مثال، آئروسل 229E-HCoV بهمدت
Otter و همکارانش بقاي 16 شش روز به شکل عفونی باقی مانده بود.
ذرات معلق حاوي CoV-MERS را در هواي فضاهاي بسته مورد
بررسی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که با گذشت 10 دقیقه
در 16 از زمان ماند ویروس، کاهش 7 درصدي در غلظت رخ داد.
مطالعهاي پتانسیل ویروس MERS در انتقال توسط هوا بهوسیله
نمونهبرداري از هوا مورد بررسی قرار گرفت. ماده ژنتیکی ویروس در
ورودي تجهیزات تهویه هوا شناسایی شده و ویروس از نمونه هاي
SARS نیز در آغاز با مراکز بهداشتی 12 شیوع ویروس هوا جدا گردید.
درمانی مرتبط بود، با 49 %موارد مربوط به بیمارستانها که احتمالاً
در حال حاضر، 12 ناشی از آئروسلهاي تولید شده توسط بیماران بود.
ظهور کروناویروس انسانی جدید (ویروس ایجادکننده 19-COVID (
به یک نگرانی بهداشتی در مقیاس جهانی تبدیل شده است که منجر
11 ویروس به عفونتهاي شدید دستگاه تنفسی در انسان میشود.
19-COVID از کروناویروس دو سندرم شدید تنفسی حاد -SARS(
انتقال از انسان به انسان با دوره نهفتگی 17) 2-CoV ایجاد شده است.
بین 10 -2 روز گزارش شده است و گسترش آن از طریق قطرات
با توجه به 18 موجود در هوا، دستها و سطوح آلوده رخ داده است.
شباهتهاي زیاد بین دو ویروس SARS و 19-COVID و بهطور کلی
شواهد مربوط به انتقال ویروس، به احتمال زیاد ویروس 19-COVID
معلق بودن ویروس در هوا ممکن 1 از طریق هوا نیز پخش میشود.
است یکی از چندین دلیلی باشد که گسترش در مدت زمان کوتاه
19 شخص به شخص 19-COVID را در سراسر جهان توضیح دهد.
حتی بزرگترین قطرات عطسه نیز میتواند ویروس 19-COVID را به
مدت 10 دقیقه در هوا پخش کند و تا انتهاي یک اتاق بزرگ منتقل
تعدادي از مطالعات در مورد19-COVID انتقال آئروسل را 8 کند.
تأیید کردهاند. یک مطالعه ویروس را در فاصله 4 متري از افراد آلوده
20 ثبت کرده است که سه ساعت پس از رهاسازي زنده مانده است.
Asadi و همکارانش گزارش دادند که ویروس آیروسل شده
19-COVID با نیمه عمر یک ساعت در هوا زنده میماند و
نتیجهگیري کردند که انتقال آئروسل ویروس 19-COVID امکانپذیر
گندزدایی هوا در فضاهاي بسته مانند مراکز بهداشتی درمانی از 9 است.
اخیراً، علاقه به استفاده از 21 جنبههاي مهم پیشگیري از عفونت است.
مواد ضدعفونیکننده بر پایه گاز براي ضدعفونی کردن هواي
یکی از امیدوارکنندهترین 21 محیطهاي داخلی افزایش یافته است.
روشها براي غیرفعال سازي ویروس در هواي داخلی، استفاده از گاز
ازون (O3 (یک ماده اکسید کننده قوي است 22 ازون (Ozone (است.
که اغلب در صنایع دارویی و غذایی و در گندزدایی آب و همچنین
قدرت 23 کنترل محیطی میکروارگانیسمهاي بیماريزا استفاده میشود.
گندزدایی ازون 25 برابر اسید هایپوکلریک (HOCl (و 2500 تا 3000
تولید گاز ازون آسان و 26 -24 ( است. -OCl برابر یون هایپوکلریت (
همچنین، این گاز یک 27 مقرون به صرفه است و کار با آن ایمن است.
ترکیب طبیعی است که نیمه عمري در حدود 20 دقیقه دارد و بسیار
ضدعفونی هوا بهوسیله گاز ازون 28 سریع به اکسیژن تجزیه میشود.
میتواند در اماکن مختلف مثل بیمارستانها، مراکز درمانی، مطبهاي
دندانپزشکی، باشگاههاي ورزشی، خطوط مسافرتی و سایر مکانهایی
که شیوع بیماريهاي عفونی بهنسبت شایع است، مفید و کارآمد باشد.
29 با این وجود، گاز ازون سمی است و استنشاق آن خطرناك است.
سمیت این گاز را میتوان براساس غلظت و مدت زمان مواجهه
کنترل کرد. ازون داراي یک سري مزایاي بالقوه نسبت به سایر
این گاز 30و31 گازهاي ضدعفونیکننده و مواد شیمیایی مایع است.
میتواند با پخش شدن فضاي اتاق را کاملاً پر کند و باقیماندهاي را از
خود بر جاي نگذارد. چندین مطالعه قدرت کشندگی 100 درصدي
گاز ازون را در مقابل ویروسها به اثبات رساندند. اگرچه ممکن است
هزینه اولیه تولیدکنندههاي گاز ازون زیاد باشد ولی استفاده از آن در
طولانیمدت میتواند است هزینه را توجیه کند. میزان غیرفعالسازي
ویروسها بهوسیله گاز ازون به غلظت گاز، زمان تماس، دما، رطوبت
و نوع ویروس بستگی دارد. ازون بهعنوان یک روش تصفیه موثر در
حداقل 34 -32 برابر ویروسهاي موجود در هوا شناخته شده است.
کاهش استاندارد ویروسها که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست
آمریکا (USEPA (اعلام شده است، کاهش چهار لوگ ویروس که به
ویروسها بر خلاف 27 معنی غیرفعال سازي 99/99 %ویروسها است.
مکانیسم 35″ سلولهاي زنده”، هیچ مکانیزمی براي ترمیم خود ندارند.
اصلی غیرفعالسازي ویروسها توسط ازون، آسیب مستقیم به ماده
ازون همچنین ممکن است به کپسید یا 36 ژنتیک ویروس است.
مشخص شده 33 پوشش پروتیینی خارجی ویروس آسیب برساند.
است که ویروسهاي پوشیده از لیپید به گاز ازون حساسیت بیشتري
اولین غیرفعالسازي ویروسها بهوسیله ازون در رابطه با 32 دارند.
غیرفعالسازي ویروس اوریون در هواي داخلی اتاقی بود که سطوح
مطالعات اخیر نشان 23 داخلی آن اتاق آلوده به ویروس اوریون بود.
میدهد که غلظت ازون نسبتاً کم (کمتر از l/mg 1 (و زمان تماس
کوتاه (یک دقیقه) براي غیرفعالسازي 99 %روتاویروسها،
و 10 Maier پارووویروسها و ویروس هپاتیت A کافی است.
همکارانش اثر ویروس کشی ازون گازي را در 120 دقیقه نشان
هاي نسبتاً بالا (ppm 25 (نیز براي 37 این گاز در غلظت دادند.
غیرفعالسازي نوروویروسها در هواي داخلی ادارات و هتلها
ها که بهمدت 9 روز بر روي سطوح 21 کروناویروس استفاده شد.
38 عفونی باقی میمانند و به آسانی توسط گاز ازون غیرفعال میشوند.
مطالعات مختلف نتایج غیرفعالسازي را براي ویروسهاي مختلف،
همچنین 39 آدنوویروسها و چندین باکتریوفاژ گزارش کردهاند.
مطالعات نشان دادهاند که بهمنظور دستیابی به تأثیر قابل توجه اثر
40 ویروس کشی گاز ازون در هوا، رطوبت نسبی هوا باید بالا باشد.
مرطوبسازي هوا میتواند زمان ضدعفونی را کاهش داده و منجر به
بهدلیل بیثباتی مولکول ازون، باید بلافاصله 41 اثربخشی بهتر شود.
تنها محدودیت استفاده از ازون 42 پیش از استفاده این گاز تولید گردد.
سمیت بالقوه براي انسان در غلظتهاي بالا است. اگرچه بهوسیله
ایزوله کردن فضاي اتاق و دادن زمان ماند جهت تجزیه گاز ازون و
سپس اجازه ورود افراد به مکان ضدعفونی شده می توان بر خطرات
این گاز غلبه کرد.
روش جستجو: بهمنظور انجام این مطالعه مروري، مطالعات
انجامشده در زمینه غیرفعالسازي ویروسهاي منتقله از راه هوا
بهوسیله ازون گازي مورد بررسی قرار گرفت. براي جستجو از لغات
کلیدي مانند ازون، ویروس و هوا در پایگاههاي اطلاعاتی PUBMED
و Scopus استفاده شد. جستجوي مقالات از سال 2010 تا 2020
صورت گرفت. در نتیجه جستجو تعداد 57 مقاله در این زمینه انتخاب
گردید و از محتوا و نتایج آنها در این مطالعه مروري بهکار رفت.
ویروسهاي منتقله از هوا: ویروسها انگلهاي اجباري هستند که
نمیتوانند خارج از سلولهاي میزبان تکثیر یابند و اندازه آنها از 20 تا
آنها ابتدا باید مواد ژنومی خود را به سلول میزبان 27 nm 300 است.
منتقل کنند و از امکانات سلولی براي تکثیر ژنوم خود و تولید
هاي مختلفی منتقل 27 ویروسها به روش پروتیین استفاده کنند.
میشوند که شامل ناقل و ذرات میباشد. انتقال توسط ذرات میتواند
در خارج از 10 شامل انتقال تنفسی توسط قطرات و آئروسل باشد.
میزبان خود، ویروسها به هیچ غذایی احتیاج ندارند، این باعث
میشود آنها بسیار پایدار باشند و بتوانند براي مدت طولانی پیش از
آلوده شدن میزبان جدید زنده بمانند. آنها افزونبر نیاز به سلول میزبان
خاص خود، باید در دماي مطلوب نیز باشند که براي اکثر
ها را 27 ویروس ویروسهاي بیماريزا همان دماي بدن انسان است.
میتوان به سادگی توسط یک ژنوم حاوي RNA یا DNA نشان داد،
که توسط یک کپسید پروتیین احاطه شده و گاهی اوقات توسط
غشاي لیپیدي پوشانده شده است (بهعنوان مثال ویروسهاي آنفلوانزا
تخمین زده میشود که ویروسها مسئول 60 %کل 27 یا 19-COVID.(
بیماريها هستند، از یک سرفه ساده گرفته تا یک بیماري جدي مانند
ایدز یا ابولا. آنها همچنین مسئول بیماريهاي جدي انسانی مانند
اپیدمی آبله که باعث کشته شدن 500-300 میلیون نفر در قرن بیستم
شد، یا اپیدمی آنفلوآنزا در اوایل قرن بیستم که مسئول بیش از 50
هاي انسانی اغلب بین افراد از طریق 27 ویروس میلیون مرگومیر شد.
انتقال عمودي (از مادر به فرزند)، از طریق انتقال افقی (از شخصی به
شخص دیگر) از طریق تبادل مایعات بدن (بهعنوان مثال HIV ،
ویروس هپاتیت C (یا از طریق تنفس آئروسل یا قطرات دفع شده از
بدن افراد آلوده (بهعنوان مثال ویروسهاي کرونا، ویروس آنفلوانزا،
رینوویروسها) منتقل میشوند. براي جلوگیري از این انتقال، یا باید
موانعی ایجاد کرد که از نفوذ ویروسها جلوگیري کند و یا ویروسها
هاي عفونی از طریق 27 انتقال ویروس را از فضاها یا سطوح از بین برد.
هوا با این واقعیت که نفس بازدم افراد با علایم آنفولانزا حاوي مقادیر
در حال حاضر، 36 زیادي ویروس آنفلوانزا است، تقویت میشود.
19-COVID با تقریباً یک میلیون مورد تایید شده، یک بیماري
همهگیر است که باعث ایجاد اختلالات عمده در تقریباً همه جنبههاي
زندگی روزمره در سراسر جهان شده است. این بیماري در اثر سندرم
شدید تنفسی حاد کرونا ویروس 2) 2-CoV-SARS (ایجاد میشود که
اولین بار در ووهان چین شناسایی شد. ویروس از طریق آنزیم 2
مبدل آنژیوتانسین (ACE2 (وارد سلولهاي انسانی میشود. این آنزیم
یک پروتیین غشایی است که نقطه ورود ویروسهاي کرونا در ریهها،
قلب، کلیهها و رودهها است و وظیفه تنظیم فشارخون را بر عهده
دارد. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO- ،(SARS
مشخص شده است 35 2-CoV حداقل 14 روز دوره انکوباسیون دارد.
که 2-CoV-SARS در مقایسه با CoV-SARS بهطور بسیار کارآمدتري
از ACE2 استفاده میکند که ممکن است دلیل واگیردار بودن بیماري
ذرات بزرگ معمولاً مسافت کمتري را طی میکنند. 43 را توضیح دهد.
آئروسلهاي با اندازه کوچکتر بهطور معمول میتوانند براي مدت
زمان طولانیتري در هوا بمانند و سپس در مسافتهاي طولانی
حرکت کنند. همچنین آئروسلها میتوانند پس از مدت زمان طولانی
تهنشین شده و منجر به آلودگی سطحی شوند. معلق شدن مجدد
آئروسلها از سطوح آلوده نیز ممکن است باعث گسترش بیشتر
هاي بهدست آمده در محیط بیمارستان 41 عفونت عوامل بیماريزا شود.
یکی از نگرانیهاي عمده بیماران، کارمندان و عیادتکنندگان است.
این عفونتها مسئول بستري شدن طولانیتر در بیمارستان، افزایش
هزینهها و حتی مرگ بیمار هستند.
گندزدایی هوا بهوسیله گاز ازون: حضور ویروسها در فضاهاي
بسته منجر به افزایش نیاز به ضدعفونی در اتاق بیماران و سایر مناطق
آلوده میشود. براي جلوگیري از شیوع بیماريهاي ویروسی، اقدامات
مناسب براي هر مسیر انتقالی ممکن است لازم باشد. یکی از این
مسیرها انتقال بهوسیله قطرات است که شامل انتقال از طریق قطرات
انتقال از طریق تماس بهوسیله 44 ناشی از عطسه یا سرفه میباشد.
تماس با ویروسهایی که بر روي سطح پوست دست و انگشتان یا
اشیاي مختلف وجود دارند رخ میدهد. اگرچه در این راه انتقال تعداد
بر این اساس، فیلتر کردن این 22 کمی ویروس در هوا منتشر میشود.
ویروسها از هوا یا خارج کردن آنها از اتاق با استفاده از دستگاه
تصفیه هوا دشوار است. افزونبراین، تأیید شده است که ویروسهاي
آنفلوانزا که به سطح ماده میچسبند، حتی 24 ساعت پس از اتصال به
سطوح میتوانند عفونتزایی خود را حفظ کنند. بنابراین اقدامات
غیرفعالسازي موثر ویروسهاي موجود 22 پیشگیرانه موثر لازم است.
در هوا با روشهاي مختلف ضدعفونی در فضاهاي داخلی، نقش
مهمی در کاهش خطر ابتلا به بیماريهاي عفونی از انسان به انسان
هاي USEPA براي 45 حداقل کاهش استاندارد براي ویروس دارد.
تصفیه آب، کاهش چهار لوگ است که به معنی غیرفعالسازي
استفاده از مواد ضدعفونیکننده روش 36 99/99 %ویروسها است.
استاندارد در غیرفعالسازي عوامل بیماريزاي موجود در هواي
داخلی است. در بسیاري از بیمارستانها براي این منظور از روش
تدخینی بهوسیله فرمالدیید، اسید پراستیک یا کلرهگزیدین
استفاده) Formaldehyde, Peracetic acid or Chlorhexidine)
اخیراً، از فرمولاسیون اکسید هیدروژن طرفداري شده است، 40 میشود.
اگرچه هنوز تأثیر این عوامل در کاهش انتقال عفونت در بیمارستانها
مشخص نیست. چنین روشهایی داراي معایبی از جمله هزینه بر
بودن، مشکلات کاربرد آن، امکان استنشاق بخارات ضدعفونیکننده
توسط کارکنان بیمارستان، ایجاد لکه در سطوح شیشهاي و بوي
در سالهاي اخیر، 30 نامطبوع ضدعفونیکننده پس از آلودگی است.
استفاده از مواد ضدعفونیکننده گازي بهمنظور غیرفعالسازي
ویروسها از سطوح و هوا مطرح شده است. در میان
ضدعفونیکنندههاي گازي مانند ازون، دي اکسید کلر (ClO2 (و
پلاسماي سرد، ازون یک اکسیدان قوي براي گندزدایی هوا بوده
گاز ازون میتواند یک گزینه مناسب براي اهداف 46 است.
46 ضدویروسی باشد، زیرا میتواند در تمام فضاهاي اتاق نفوذ کند.
انتشار ازون به خارج از اتاق نیز قابل کنترل است. بنابراین، بهعنوان
یک ماده ضدعفونی کننده، ازون گازي داراي مزایاي بالقوه نسبت به
ازون بهدلیل 30 عوامل آزادکننده کلر و سایر مواد ضدعفونیکننده است.
داشتن نیمه عمر کوتاه، سمی بودن و واکنشپذیري بالا، باید در محل
استفاده تولید شود. بهویژه در مکانهایی که مواد داراي پیوندهاي
دوگانه کربن- کربن و ساختارهاي معطر فعال میباشند. ازون
واکنشپذیري کمتري با اسیدهاي چرب و کربوهیدراتها دارد،
درحالیکه با پروتیینها، آمینها، اسیدهاي آمینه، اسیدهاي نوکلئیک و
از آنجا 46 گروههاي عاملی پروتیینی واکنش سریعتري نشان میدهد.
که این گاز میتواند به تمام قسمتهاي اتاق نفوذ کند، بسیار کارآمدتر
از معایب کاربرد گاز ازون جهت 28 از اسپريهاي مایع است.
گندزدایی، واکنشپذیري آن با برخی مواد مانند لاستیک طبیعی و
اطمینان از بسته شدن موقت اتاق 47 سمیت بالقوه آن براي انسان است.
در هنگام گندزدایی بهمنظور جلوگیري از نشت این گاز به محیط،
در صورت 28 خطرات این گاز براي افراد در معرض را کاهش میدهد.
لزوم، مواد حساس را میتوان بهطور موقت پوشانده یا از محل خارج
کرد. افزونبراین، پس از عمل گندزدایی میتوان با استفاده از مبدل
کاتالیزوري گاز ازون را با سرعت بیشتري حذف کرد. این عمل در
طی چند دقیقه انجام میشود که در آن ازون گازي به مولکولهاي
47 اکسیژن تجزیه میشوند.
غیرفعالسازي ویروس بهوسیله گاز ازون: اصطلاح ضدعفونی
بیشتر براي عوامل زنده مانند باکتريها استفاده میشود، اما
غیرفعالسازي براي عوامل بیماريزا که زنده نیستند مانند ویروسها
بهکار میرود. همچنین، در روند غیرفعالسازي، عامل زنده یا غیرزنده
ممکن است براي مدت کوتاهی غیرفعال باشد و دوباره فعال و قدرت
اولین کاربرد ازون بهعنوان 48 بیماريزایی خود را بهدست آورند.
گاز ازون 49 ضدعفونی کننده در فرانسه در سال 1886 انجام شد.
به دلیل تواناییاش در اکسید کردن مواد و از بین بردن
میکروارگانیسمها، بهطور گستردهاي براي ضدعفونی کردن هوا، تصفیه
غیرفعالسازي ویروس 50 آب و از بین بردن بو بهکار رفته است.
19-COVID انتشار یافته در هوا بهوسیله گاز ازون در شکل 1 نشان
داده شده است. مکانیسمهاي مختلفی در اثربخشی عمل ضدعفونی
بهوسیله ازون دخیل هستند. در رابطه با ضدعفونی کردن ویروسها،
ازون با قطع ارتباط ویروس و سلول چرخه تولیدمثل را میشکند و از
50 طریق فرآیند پراکسیداسیون، به کپسید ویروسها آسیب میرساند.
ازون زنی یک روش قابل اعتماد براي کاهش غلظت ویروسها در
گاز ازون بهعنوان یک عامل ضدویروسی کاربردي، 51 هوا است.
مزایاي مختلفی دارد. این گاز میتواند بهطور موثر به هر قسمت از
اتاق نفوذ کند، از جمله مکانهایی که دسترسی به مایعات
ضدعفونیکننده معمول و روشهاي تمیز کردن دستی را دشوار
هاي کرونا تا 9 روز بر روي 39 گفته شده است که ویروس میکند.
سطوح باقی میمانند و با ضدعفونیکنندههاي بر پایه خاصیت
اکسیدکنندگی بهسرعت غیرفعال میشوند. بهتازگی گزارش شده است
30 که ازون گازي قادر به غیرفعال کردن ویروسهاي کرونا است.
Hudson با موفقیت گاز ازون را در شرایط آزمایشگاهی و میدانی در
برابر 12 ویروس، بهطور عمده عوامل بیماريزاي انسانی، آزمایش
کرد. وي نشان داد که ازون قادر به غیرفعال کردن سه لوگ ویروس
مکانیسمهاي 47 بهویژه ویروسهاي عفونی در ادارات و هتلها بود.
احتمالی عملکرد ضد ویروسی ازون شامل دناتوراسیون ویروس،
هاي 32 ویروس تشکیل پروکساید لیپید و پروکساید پروتیین است.
کرونا، از جمله ویروس 19-COVID ،سرشار از سیستیین هستند.
سیستیین یک آمینواسید حامل یک گروه عاملی سولفیدریل است که
به آن گروه “تیول” نیز گفته میشود. سیستیین در برابر اکسیداسیون
براي تبدیل شدن به ديسولفید بسیار آسیبپذیر است و ساختار سه
بعدي آنها را تغییر مییابد. ازون میتواند گروههاي عاملی سولفیدریل
Karlberg و همکارانش دریافتند که 52 را به محض تماس اکسید کند.
سایتومگالوویروس در صورت اکسید شدن گروههاي تیول، قدرت
عفونتزاییاش را از دست میدهد. احیاي مجدد تیولهاي اکسیدشده
ویروس را قادر میسازد تا 65 %قدرت عفونتزایی خود را بهدست
Rowen در مطالعهاي نشان داد که ویروس HIV با گروههاي 53 آورد.
سولفیدریل احیا شده بهمنظور عفونتزایی و همچنین ورود ویروس
مانند ویروس ابولا، ساختار 38 ابولا به داخل سلول در ارتباط است.
ویروس 19-COVID نیز مناطقی غنی از سیستیین دارد که شامل
همچنین، پروتیینهاي موجود در 54 پروتیینهاي پوششی است.
پوشش کروناویروسها نیز سرشار از تریپتوفان است که در مقابل
گروههاي تیول 55 حساسیت به اکسیداسیون پس از سیستیین قرار دارد.
در کروناویروسها و ویروسهاي دیگر خوشبختانه بر خلاف
سلولهاي زنده مکانیسم خود ترمیمی ندارند. ازون به راحتی روي
اسیدهاي چرب غیراشباع که در پوشش ویروسها وجود دارد، عمل
پذیري ویروس در برابر 42 در هوا با زمان تماس کوتاه، آسیب میکند.
ازون میتواند به نوع ساختار کپسید ویروس و یا پوششدار بودن یا
نبودن آن مرتبط باشد. کپسید ویروس میتواند از غیرفعال شدن
توسط ازون جلوگیري کند و همچنین از ویروسهاي پوششدار که
Tanaka و 56 حساسیت بیشتري به ازون دارند محافظت کند.
همکارانش ویروسهاي آنفلوانزا، ویروس هرپس، آدنوویروس و
ویروس استوماتیت وزیکولار را در تماس با غلظتهاي مختلف ازون
در گستره ppm 1500 تا 800 قرار داد و نتایج مطالعه آنها نشان داد که
22 ازون در غیرفعال کردن طیف وسیعی از ویروسها موثر است.
همچنین آنها مطالعه دیگري در زمینه غیرفعالسازي ویروسها توسط
ازون انجام دادند و از مطالعه خود نتیجهگیري کردند که 1 -هنگامی
که غلظت ازون ppm 0 بود، ویروس آنفلوانزا که بر روي حاملهایی
خشک شده بود، حتی پس از 10 ساعت نیز قدرت عفونتزایی خود
را حفظ کرده بود 2 -هنگامی که غلظت ازون بین 10 تا ppm 20 بود،
با گذشت زمان، عفونتزایی ویروس آنفلوانزا بهصورت لگاریتمی
کاهش یافت 3 -هنگامی که غلظت گاز ازون ppm 20 بود، 999/99%
ویروسهاي آنفلوانزا پس از 5/2 ساعت تماس غیرفعال شدند و 4 –
هنگامی که غلظت ازون ppm 10 بود، کمتر از 99/99 %ویروسها
در مقایسه با ویـروسهاي 22 پس از 5/3 ساعت تماس غیرفعال شدند.
بدون پوشش، ویروسهاي پوششدار نسبت به مواد اکسیدکننده مثل
ها به منظور آلوده کردن 10 زیرا ویروس ازون حساسیت بیشتري دارند.
سلولهاي میزبان به یک پوشش چربی دست نخورده نیاز دارند و این
پوشش اگر بهوسیله عوامل شیمیایی و فیزیکی آسیب ببیند قدرت
حد مجاز 37 عفونتزایی و بیماريزایی خود را از دست میدهد.
توصیه شده توسط موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH(
براي ازون ppm 1/0 تعیین شده است و نباید غلظت ازون در هوا از
هاي بالاتر از این مقدار براي انسان مضر 57 غلظت این فراتر برود.
است و اگر غلظت ازون در هوا بالاتر از این مقدار تعیین شده باشد،
بیماران و کارکنان نباید در هنگام ضد عفونی هوا در محل حضور
افزونبراین، براي ارزیابی امکان نشت احتمالی ازون 41 داشته باشند.
در محل پس از بسته شدن درب اتاق موردنظر و در حال ضدعفونی
باید غلظت ازون در هوا شناسایی و تعیین شود. همچنین میتوان از
تخریبکنندههاي ازون (روشهاي کاتالیستی یا حرارتی) بهمنظور
حذف ازون اضاف و نشت یافته در هنگام انجام عمل ازون زنی
استفاده کرد.
ویروسهایی که داراي همهگیري هستند از جمله آنفلوانزا و در
حال حاضر 19-COVID میتوانند براي مدت طولانی در هوا زنده
بمانند و براي اطمینان از پیشگیري و کنترل موثر عفونت، سطوح و
هوا ممکن است به تمیز کردن و ضدعفونی پیشرفته نیاز داشته باشند.
بهدلیل افزایش میزان آئروسلهاي حاوي ویروس، میتوان بهطور
بالقوه ازون گازي را یک روش امیدوار کننده براي غیرفعالسازي
ویروسهاي منتقل شده از هوا دانست. نتایج مطالعه مروري حاضر
نشان داد که استفاده از گاز ازون کاربردهاي بالقوه بسیاري در
غیرفعالسازي ویروسها در فضاي آلوده دارد. ازون با قطع ارتباط
ویروس و سلول میزبان از طریق فرآیند پراکسیداسیون، به کپسید
ویروس آسیب میرساند و چرخه تولیدمثل را میشکند. افزونبراین،
کروناویروسها مانند ویروس 19-COVID ،داري اسیدهاي آمینه
سیستیین و تریپتوفان هستند و این گروهها در برابر اکسیداسیون ازون
بسیار واکنشپذیر هستند. بهطورکلی، مطالعه ما استفاده از گاز ازون
بهعنوان ضدعفونی کننده را براي مقابله با شیوع 19-COVID نشان داد.
سپاسگزاري: این مقاله حاصل طرح تحقیقات تحت عنوان
“ارزیابی تاثیر ازون گازي در غیرفعال سازي ویروسهاي منتقله از
هوا در فضاهاي داخلی- مطالعه مروري” مصوب دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1399 به کد
48377-99-2-99 می باشد که با حمایت مرکز پژوهشهاي علمی
دانشجویان (SSRC ،(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی تهران اجرا شده است.

0 0 votes
امتیاز به این محصول
0 0 votes
امتیاز به این محصول